top
logo

Chi è online

 17 visitatori online

Archivio Museo


Presepiu anticu PDF Stampa E-mail
Scritto da Totò Mirabile   
Venerdì 26 Novembre 2010 12:32

PRESEPIU ANTICU

saline.jpg - 61.50 Kb

Pertemu pi tia, pi vidiriti e pi salutariti!
Passamu lu desertu, vaddri e munti,
munti e vaddri pi veniri a ‘durariti.

Assai tempu ci vosi pi stu viaggiu,
e sulu lu ventu pirdennusi all’orizzonti,
ca paria nun finiri mai, nni dava curaggiu.

E natri c’un ranni gestu di li vrazza
la sicca e nfucata sabbia nni livamu
pulizziannuni ancora la facciazza.

Stu fattu si ripitìu pi tanti ghiorna e pazenziusi
e cu lu solitu largu e ranni gestu di li vrazza
la facci nni puliziamu di ddri sabbii calurusi.

Stanchi, sfinuti e morti di siti seguitammu
pi tanti iorna finu c’arrivamu a lu capu d’annu
quannu ‘mprovvisamenti curiusi fummu.

E di luntanu, assai e tantu luntanu luntanu
l’astru di la longa cuda si firmò subitu di scattu
comu si cci avissi finutu lu carburanti stranu.

Nni taliamu nta la facci e nun ci capemu.
Dintra di natri c’era quarchi cosa com’un scantu
ma decisi e pronti versu la cuda nninniemu.

C’era un scantu, quarchi cosa ca nni stupiu.
Un friddu nni fici trimari e nni fici moviri i denti.
Nni taliamu nta la facci ma nuddru cci capìu.

Si vidianu in ranni lontananza tanti stiddri
fermi ncapu la terra e cu la vogghia di capire
ddri ranni misteri, puntamu versu li cchiù beddri

Nni taliamu nta la facci ma nun ci capimmu.
Dri stiddri sempri cchiù ranni si facianu
quasi a illuminarinni lu ran camminu summu.

Vidennu ca la sabbia cchiù picca si facìa
e vidennu cu ddri luci quarchi casatu
la stanchizza nni sfinìu! Se!   Nni sfinìu!

Lu nnumani, a ghiornu avutu, nni truvamu sdraiati
vicinu a li nostri fideli armala e subitu nni susemu
e nni ndirizzamu versu ddri luci avuti e addrumati.

L’occhi, doppu aviri taliatu lu desertu nfucatu
appena vittimu ddrà pineta si misiru a lacrimari
e caminannu caminannu vittimu un caseggiatu.

Cuntenti, senza sentiri cchiù la siti torturari
Nnanzi a na strata mistiriusa nni truvammu
Mentri si sintianuli ciarameddri cantari cantari.

Dri canti comu si fussiru tanti corali
Sunannu sunannu jennu avanti nni facianu sugnari
E cchiù ranni si sintianu pi natri poviri mortali.

Vicinu la cittati, na strata luntana di lu mari
Nni nvitava a trasiri nta la vecchia pupulusa cittati
Mentri l’avutra muta e fema si facia scapisari.

Mansa comu l’agneddru prontu a farisi ammazzari
Stava ferma e paria ca nni dicissi: seguimi murtali!
Vai avanti veloci! Scapisami nun ti preoccupari!

Sugnu na stratuzza e vi cunnuciu unnni nasciu lu beni
E a la larga vi strascinu di lu mali! Ma natri pinsamu
Di iri a latru latu di via cu tuttu chiddru chi nni cummeni.

Pi la strata s’incuntrau n’omu silinziusu
Caminava drittu iennu avanti a testa vascia;
pesanti lu so rispiru, e cu lu sguardu penzusu.

Vidennuni arrivar inni dissi: a vatri e a tia messeri
Vatri ca pariti regnanti picchì iti versu lu mali?
Forsi nun sapiti ca nasciu lu novu redentori?

Natri ca purtavamu rispettu a lu signuri di sti banni
e versu lu casteddru di Erodi nn’avviammu
senza sentiri a ddru brav’omu e senza fari dumanni

Trasennu nta la cittati nni taliavanu malamenti
e cu l’occhi dicianu: na morti subitania v’avissi a veniri
ma trasemu nta lu casteddrue nni putaru nta lu rignanti

Iddru cu na vuci rascaddrusa rapia la vucca
E taliannu a natri nni dissi: A vatri d’orienti benvevuti!
Sappi c’arrivastivu e ca siti diretti a la riali rocca!

Natri, cuntenti di essiri nati nta ddri terri d’orati:
rispunnemu: rannissimu di tuttu lu circondariu tò,
la notizia c’arrivò a l’oricchi tò è vera maestati

Lu ventu nni purtà na notizia ca nasciu un regnanti
Cchiù ranni di tutti li re mortali e non pi curiosari
Ma pi assicurarinni di sti vuci e di stu re splendenti.

Iddru a natri: Cari furisteri! Iu sugnu l’unici re!
E chiunchi sti terri mi vulissi arrubbari
La morti prima di lu regnu s’accattassi testè!

Putiti irivinni ma arricurdativi, voi di mia nun degni
Di ripassari pi sti terri e darimi la beddra notizia
Di lu celesti regnanti! Videmma iu cercu li so signi!

Nun ni persuadiu Erodi pi drru stranu discursu.
Cu tanta prescia li nostri bestii jemu a ghiungiri
Mentri la vuci a lu bivi unni parrava nta lu percursu.

Savi di tri furistera! Trasiti nta chista strata
E aviti modu di capiri e scopriri la luci divina!
Veni avanti mutali di unre! Trasi nta la cuntrata.

Nun esitari! Arriverai accussì a lu nicu bambinu
Ma pi la verità ranni! Chiossa di l’universi interu!
A sti paroli allungamu lu passu pi lu camminu.

L'armala ncuminciarunu a camirari cuntenti
Forsi picchì vulianu subitu livarisi lu pinseri
E ripusarisi all’ummira di li nostri ranni tenti.

Natri seguitammo e pi la strata n’omu sunava
Li ciarameddri caminannu nta la stessa direzioni
Era n’omu curtu di statura na palla chi caminava.

Superammu a iddu e di luntanu vittimu un pratu
Chi dava cuntentu la so erva virdi a tanti picureddri
E pocu luntanu lu picuraru a giucchiuni piegatu.

Li pecuri parianu scavari la nivi pi mangiari
Mentri ogni tantu lu picuraru friscava a li pecuri
Comu si ci parlassi a ddri cumpagni d’avventuri.

Poi si vidia un cacciatutri chi ‘nseguia n’aceddru.
Lu mischinu capennu lu periculu s’ammucciava
Supra un ramu  dunni c’era natru armaleddru.

Appuiatu c’era n’omu cu li mani dintra li sacchetti
Taliava cu tristizza e meravigghia li nostri armala
Taliava a natri dui bianchi e unu nivuru tutti perfetti.

Nni salutava e accussì rivurgennumi a iddu ci chiesi:
Tu nun vai versu sta dirizioni pi scurdariti la tristizza
Iddru rispusi: si passu di ddrocu fazzu cosi schifosi.

Iu a iddru: bon’omu nun vi muviti mai e poi mai
Picchì anchi si li sciumi russi addiventerannu
Nenti concrudi e sarai malidiciutu di tutti assai.

Mi taliò cu l’occhiu marvaggiu e nun m’arrispunniu.
Natri allura ninniemu seguitannu pi la nostra strata
E c’era na casa  cu na  campana chi facia tintinnìu

Dintra a chissa un picciriddru cu na picureddra
un’omu curcatu longu longu nterra appuiatu
chi vicinu a lu focu bivia vinu cu la baccareddra.

Di poi ddru cavuru addivintò comu si fussi oppiu
e doppu anticchia s’addrummisciu anchi si so figghiu
lu chiamau ma ci fici signu di no cu lu me occhiu.

Poi lu rossu zanpugnaru chi facia scurdari
Li tristi pinsera cu ddri sunati beati
Mentri na fimmina continuava a caminari

A la destra unlongu filaru di robbi stinnuti
A na rossa corda appizzati stavau asciugannusi
E du palummi supra un filu stavanu sospesi.

Supra la testa di ddra fimmina robusta
Na quartara di crita in equilibrio ben sospesa
Paria ca avissi un’anima armonica giusta

Dra quartara, lu capimmo poi, c’era acqua
Pi dariccilla a viviri a un’omu cu la simenza
Ca cu na ran vrazzata nni siminava tecchia.

Nta l’atru filaru di robbi stisi na fimmina ranni
lavava la so robba lorda e a lu bordu di lu lagu
ogni tantu s’avvicinava l’anatra di li russi pinni.

La fimmina nun pristava attenzioni alla notizia
ma continuava a torciri ddra ntissuta coperta
e cu l’occhi nni taliava  attentamenti cu malizia.

Di la facci si vidìa lu sforzu di la so vucca
Sicchi li manu e cu li irita fini facia soni dilicati
un picciutteddru di ddra supra di la rocca.

L’anitri puvireddrisi firmarono e paria
C’ascutassiru li noti di ddru picciutteddru
Che cu ranni piaciri sunava ddr’armonìa.

Emu avanti finu a quannu ncuntrammu un ponti
Unni sutta scurria un sciumi ca cu lu so scrusciu
Arrivava a lu mulinu nun luntanu di lu munti.

Cu li pali ca giaravanu, sfruttannu l’acua mpinnenza,
facennu firriari li macini ca macinavano lu furmentu
si vidia curriri e savutari un scoiattulu cu mponenza.

Scecchi e cavaddri s’abiviravanu pi arrinfriscarisi
e cu ddr’acqua frisca e biniritta di ddrà biviratura
lu pisu chi purtavannu ncoddru ci paria alliggiririsi.

Po na fimmina ci purtava lu mangiari a li gaddruzzi
Quarchi pezzu di pani duru arristatu misi ammoddru
Mentri li figghiola iucavanu cu la nivi a baddruzzi.

Poni si sintia na vuci gridari: Viniti genti!
Di stu latu pigghiati! Viniti genti piccaturi!
Sintennu sta vuci nni iungemu a li passanti.

Sta vuci gridava sempri cchiù forti e ci spiammu:
Picchi tutta sta zona avvertiti cu sti rossi vuciazzati?
Iddu a natri: Viniti ora genti! Doppù nni parlammu!

Arrivati alla rutta tutta goccilanti cu tanti ntunnu
La casa di un re fattusi omu! Un re terrenu!
Visitati lu bammineddru cchiù beddru di lu munnu!

Nudu stani a latu di armali da iddru criati!
Viniti genti, viniti piccaturi, viniti genti e genti!
Cussì dicennu s’alluntanava biatu tra biati!

Di poi continuammo e isannu lu sguardu a lu celu
Vittimu ddrà stiddra filanti firmarisi supra na capanna;
Curri currennu, supra li spaddri nni s’arrizzò lu pilu.

Pi la strata si vitti un’omu veniri ncontru a natri:
Mai haiu vistu bammineddru accussì svegghiù!
Oh chi splenduri pi l’occhi mei pi tutti e pi so matri.

A la vista di lu bammineddru l’omu è impazzìtu
E proseguennu si cuminciavanu a sentiri canti
Ca prima nuddru avia cantatu comu lu sbirdatu.

Nta la rutta ci misimu oru incenzu e mirra
E vistu lu bammineddru di la facci fina e reali
Cridittimu ca chiddru era lu Diu scinnutu nterra.

Tremanti picchì sicuri nn’addinucchiamu
E l’adorammu puru natri li tre magi d’orienti,
e cu Maria e giuseppi nni congratulammu.

Gesuzzu, Giuseppi e Maria eranu cuntenti
E accussì riturnamu nta li nostri terri all’orienti
Per dari notizia a tutti l’omini e a la nostra genti.

Totò Mirabile

 

vai a capo
Ultimo aggiornamento Mercoledì 22 Dicembre 2010 01:44
 

Att.Toto Mirabile


bottom